• <table id="bkebz"><option id="bkebz"></option></table><table id="bkebz"></table>
  <output id="bkebz"></output>
   1. 骨架

    EE
    EI
    EEL
    EF
    EFD
    EP
    EPC
    ER
    ETD
    EVD
    FK
    POT
    PQ
    RM
    UI
    UU
    點擊展開條件搜索框
    • 產品型號

    • {/php}
    • 規格

    • 材質

    • 排距

    • PIN距

    • 規格書

    骨架 篩選型號個數:共 16 個,請查看下方表格。

    系列標題 規格 材質 排距 PIN距 規格書 樣品申請
    EE
    點擊見明細 / / / -
    -
    EE-0802
    臥式(3+3PIN) PF2A5-151J 7.00mm 2.50mm
    EE-0803
    臥式 (3+3PIN) T378J 6.70mm 2.50mm
    EE-0804
    臥式(2+2PIN) PF2A5-151J 6.80mm 5.00mm
    EE-1001
    臥式(4+4PIN) PF2A5-151J 10.50mm 2.50mm
    EE-1002
    臥式(2+2PIN) PF2A5-151J 7.00mm 5.00mm
    EE-1202
    臥式(2+2PIN) T378J 12.00mm 6.00mm
    EE-1301-1
    立式(4+4PIN) PF2A5-151J 10.00mm 2.5.00mm
    EE-1302
    臥式(5+2PIN) PF2A5-151J 16.00mm 2.70/9.00mm
    EE-1303
    臥式(5+5PIN) T378J 10.00mm 2.50mm
    EE-1304
    臥式(4+2+2PIN) T378J 7.50/10.00/17.50mm 3.0/3.5/4.0mm
    EE-1305
    臥式(2+2PIN) T378J 10.00mm 10.00mm
    EE-1309
    臥式(4+4PIN) T378J 10.00mm 3.80mm
    EE-1310
    立式(2+2+3PIN) T378J 10.65/17.60mm 2.80/4.00mm
    EE-1310-1
    立式(2+2+3PIN) T378J 7.20/10.65/17.85mm 2.8/3.3/4.0mm
    EE-1401
    臥式(2+2PIN) T378J 12.00mm 6.00mm
    EE-1501
    臥式(2+2PIN) T378J 12.00mm 6.00mm
    EE-1502
    臥式(2+2PIN) T378J 12.00mm 6.00mm
    EE-1604
    臥式(3+3PIN) T375HF 13.00mm 5.00mm
    EE-1608-1
    臥式(5+5PIN) T375HF 15.50mm 3.25mm
    EE-1608-2
    臥式(5+5PIN) T378J 15.50mm 3.30mm
    EE-1608-3
    臥式(5+5PIN) T378J 15.50mm 3.20mm
    EE-1608-4
    臥式(5+5PIN) T378J 17.50mm 3.25mm
    EE-1610
    立式(5+3PIN) T378J 18.00mm 3.00/5.50mm
    EE-1611
    臥式(6+2PIN) T378J 18.20mm 3.00/11.00mm
    EE-1618
    立式(2+2+5PIN) PF2A5-151J 13.80/21.00mm 3.00/5.50mm
    EE-1618-1
    立式(2+2+4PIN) PF2A5-151J 7.10/12.00/20.00mm 2.90/3.30/5.40mm
    EE-1618-2
    立式(2+4PIN) PF2A5-151J 20.20mm 3.00/3.30/5.40mm
    EE-1618-4
    立式(2+5PIN) T378J 20.00mm 3.00/3.50mm
    EE-1618-5
    立式(2+5PIN) T378J 19.80mm 3.00/4.50mm
    EE-1618-6
    立式(2+5PIN) T378J 21.00mm 3.00/6.00mm
    EE-1619-2
    立式(4+5PIN) T399J 19.50mm 3.25/6.50mm
    EE-1901
    臥式(5+5PIN) PM9820 12.50mm 3.12mm
    EE-1901-1
    臥式(5+5PIN) PF2A5-151J 12.50mm 3.08mm
    EE-1901-2
    臥式(5+5PIN) PF2A5-151J 12.50mm 3.00mm
    EE-1903
    臥式(2+5PIN) T378J 18.30mm 3.00mm
    EE-1911
    臥式(2+5PIN) PM9820 13.00mm 3.50/14.00mm
    EE-1912
    臥式(4+5PIN) T378J 18.75mm 3.00/4.00mm
    EE-2502
    臥式(4+4PIN) PF2A5-151J 15.00mm 4.00mm
    EE-2504
    臥式(2+2PIN) PF2A5-151J 15.00mm 14.00mm
    EE-2507
    臥式(4+4PIN) PBT 14.80mm 5.00/7.90mm
    EE-3006
    臥式(6+6PIN) T378J 25.00mm 5.00mm
    EE-3201
    臥式(6+6PIN) FR530 25.40mm 5.10mm
    EE-3201-1
    臥式(6+6PIN) FR530 25.40mm 5.10mm
    EE-3202
    臥式(7+7PIN) T378J 25.00mm 5.00mm
    EE-4005
    臥式(7+7PIN) T378J 26.00mm 5.00mm
    EE-4201
    立式(9+9PIN) T378J 27.80mm 5.00mm
    EE-4202
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    EE-4202-1
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    EE-4203
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    EE-4206
    立式(9+9PIN) FR530 27.20mm 5.00mm
    EE-4206-1
    立式(4+4PIN) FR530 27.20mm 5.00/20.00mm
    EE-4209-1
    立式(6+6PIN) T375HF 32.00mm 5.00mm
    EE-5501
    臥式(10+10PIN) PBT 45.00mm 5.00/7.00mm
    EE-5502
    立式(12+12PIN) PM9820 30.00mm 5.00mm
    EE-5503
    NO PIN PA66 - -
    EE-5504
    立式(4+4PIN) PA66 32.50mm 8.60/13.00mm
    EE-5507
    臥式(11+11PIN) T378J 40.00mm 5.00mm
    EE-6502
    立式(6+6PIN) PA66 35.00mm 6.70/7.20/7.50mm
    EE-6502-1
    立式(6+6PIN) PA66 38.40mm 6.80mm
    EE-6504
    NO PIN FR530 - -
    EE-7001
    NO PIN PA66 - -
    EE-8001
    NO PIN PA66 - -
    EE-8501
    立式(10+10PIN) PA66 46.70mm 5.50mm
    EE-8502
    立式(9+9PIN) PA66 48.00mm 6.20mm
    EE-110
    NO PIN PA66 - -
    EE-130
    NO PIN PA66 - -
    EI
    點擊見明細 / / / -
    -
    EI-1001
    立式(4+4PIN) PF2A5-151J 12.50mm 2.50mm
    EI-1002
    立式(4+4PIN) PF2A5-151J 8.00mm 2.50mm
    EI-1003
    立式(4+4PIN) PF2A5-151J 8.00mm 2.50mm
    EI-1305
    立式(5+5PIN) T378J 12.50mm 2.50mm
    EI-1306
    立式(5+5PIN) T375HF 8.60mm 2.50mm
    EI-1308
    立式(2+2+5PIN) T378J 16.50mm 2.50/3.30/5.00mm
    EI-1404
    立式(3+3PIN) T378J 9.00mm 3.00mm
    EI-1405
    立式(4+4PIN) T378J 10.00mm 2.50mm
    EI-1601
    立式(5+5PIN) T378J 10.50mm 3.25mm
    EI-1604-1
    立式(5+5PIN) T378J 10.60mm 3.20mm
    EI-1606
    立式(5+5PIN) PF2A5-151J 14.00mm 3.00mm
    EI-1606-1
    立式(4+4PIN) T378J 14.00mm 4.00mm -
    EI-1616
    立式(4+6PIN) T378J 12.40mm 2.70/3.50mm
    EI-1616-2
    立式(4+6PIN) PF2A5-151J 12.00mm 2.70/3.50mm
    EI-1617
    立式(3+3PIN) T378J 9.00mm 3.00mm
    EI-1619
    立式(2+4PIN) T378J 8.90mm 3.30/6.70/13.30mm
    EI-1909
    立式(5+5PIN) T378J 10.20mm 4.00mm
    EI-1917
    臥式(2+0PIN) FR50 5.00mm -
    EI-2006
    臥式(4+4PIN) PBT 15.00mm 5.00mm
    EI-2010
    臥式(4+4PIN) PBT 15.00mm 5.00mm
    EI-2202
    立式(5+5PIN) T378J 10.00mm 4.00mm
    EI-2202-2
    立式(5+5PIN) T378J 10.00mm 4.00mm
    EI-2402
    立式(3+5PIN) PF2A5-151J 29.10mm 3.75/4.00mm
    EI-2503
    立式(5+5PIN) T385J 15.20mm 5.00mm
    EI-2813
    立式(5+5PIN) T378J 17.80mm 5.00mm
    EI-2813-1
    立式(5+5PIN) T378J 17.80mm 5.00mm
    EI-2813-2
    立式(5+5PIN) PF2A5-151J 17.50mm 5.00mm
    EI-2816
    臥式(5+5PIN) T378J 20.00mm 5.00mm
    EI-3001
    立式(6+6PIN) T378J 20.00mm 5.00mm
    EI-3005
    臥式(5+5PIN) PBT 20.00mm 5.00mm
    EI-3006
    立式(5+5PIN) T378J 17.50mm 5.00mm
    EI-3008
    臥式(5+5PIN) PBT 20.00mm 5.00mm
    EI-3010
    臥式(5+5PIN) PBT 20.00mm 5.00mm
    EI-3012
    臥式(5+5PIN) PBT 20.00mm 5.00mm
    EI-3013
    臥式(4+4PIN) PBT 20.00mm 5.04mm
    EI-3015
    臥式(5+5PIN) PBT 20.00mm 5.00mm
    EI-3018
    臥式(5+5PIN) PBT 20.00mm 5.00mm
    EI-3023
    臥式(5+5PIN) PBT 20.00mm 5.00mm
    EI-3301
    立式(6+6PIN) T378J 23.00mm 5.00mm
    EI-3301-1
    立式(6+6PIN) T378J 23.00mm 5.00mm
    EI-3505
    立式(6+6PIN) T378J 20.00mm 5.00mm
    EI-3507
    臥式(4+4PIN) FR530 17.50/30.48mm 6.20mm
    EI-3513
    臥式(4+4PIN) FR530 30.48mm 6.20mm
    EI-3813
    臥式(5+5PIN) PBT 25.00mm 5.00mm
    EI-4001
    立式(6+6PIN) T378J 22.50mm 5.00mm
    EI-4116
    臥式(4+4PIN) FR530 32.51mm 6.00/9.00mm
    EI-4214
    臥式(7+7PIN) PBT 25.00mm 2.50/5.00mm
    EI-4820
    臥式(4+4PIN) FR530 35.80mm 7.50/10.00mm
    EI-5717
    臥式(4+4PIN) FR530 40.64mm 7.50/10.00mm
    EEL
    點擊見明細 / / / -
    -
    EEL-1903
    立式(4+6PIN) T378J 12.10mm 2.70/3.50mm
    EEL-1907
    臥式(5+5PIN) T378J 32.50mm 4.50/5.00mm
    EEL-2203
    立式(5+5PIN) T378J 10.20mm 4.00mm
    EEL-2502
    臥式(7+7PIN) T378J 27.00mm 4.00mm
    EF
    點擊見明細 / / / -
    -
    EF-1201-2
    臥式(3+3PIN) T378J 10.30mm 5.05mm
    EF-1201-3
    臥式(3+3PIN) T378J 10.30mm 5.05mm
    EF-1202
    臥式(5+5PIN) T378J 10.20mm 2.50mm
    EF-1203
    臥式(5+5PIN) T378J 10.20mm 2.50mm
    EF-1205
    臥式(4+4PIN) T378J 10.16mm 3.80mm
    EF-1206
    臥式(4+5PIN) T378J 15.50mm 2.70/3.50mm
    EF-1601-1
    臥式(4+4PIN) T378J 14.50mm 3.50mm
    EF-1602
    立式(3+3PIN) FR530 7.50mm 3.80mm
    EF-1602-1
    立式(3+3PIN) FR530 7.50mm 3.80mm
    EF-1602-2
    立式(3+3PIN) FR530 7.50mm 3.80mm
    EF-1603
    臥式(7+7PIN) T378J 15.30mm 2.54mm
    EF-1604
    臥式(4+4PIN) PA66 15.40mm 3.80mm
    EF-1605
    立式(4+4PIN) T378J 7.50mm 4.00mm
    EF-1607
    立式(4+5PIN) T378J 17.50mm 3.50/3.75mm
    EF-1608
    臥式(3+3PIN) T378J 11.25mm 3.75mm
    EF-1609-1
    臥式(4+4PIN) T378J 13.50mm 3.87mm
    EF-1610
    臥式(4+4PIN) T375HF 17.80mm 3.80/5.10mm
    EF-1611
    臥式(4+5PIN) T378J 17.50mm 3.50/4.00/5.00mm
    EF-1613
    臥式(6+6PIN) PF2A5-151J 19.00mm 2.70mm
    EF-1614
    臥式(5+5PIN) PF2A5-151J 17.50mm 3.20mm
    EF-2001
    臥式(4+4PIN) T378J 15.00mm 5.00mm
    EF-2001-1
    臥式(4+4PIN) PF2A5-151J 15.00mm 5.00mm
    EF-2002
    臥式(5+5PIN) PM9820 15.20mm 3.80mm
    EF-2003
    立式(5+5PIN) PM9820 10.00mm 3.70mm
    EF-2004-1
    立式(3+3PIN) PM9820 9.80mm 5.00mm
    EF-2006
    臥式(5+5PIN) T385J 15.40mm 3.81mm
    EF-2007
    臥式(5+5PIN) PM9820 15.00mm 3.80mm
    EF-2008
    臥式(4+5PIN) PF2A5-151J 22.50mm 4.00mm
    EF-2017
    臥式(4+4PIN) PF2A5-151J 29.42mm 4.00/5.00mm
    EF-2025-1
    臥式(6+8PIN) PM9820 20.16mm 2.52/5.12mm -
    EF-2026
    臥式(4+5PIN) PM9820 21.00mm 4.00/8.00mm
    EF-2501
    臥式(4+4PIN) T378J 20.00mm 5.00mm
    EF-2502
    臥式(5+5PIN) T378J 20.00mm 4.00mm
    EF-2504
    臥式(5+5PIN) T378J 20.00mm 5.00mm
    EF-2505
    臥式(5+5PIN) T378J 20.30mm 5.00mm
    EF-2505-1
    臥式(5+5PIN) T378J 20.30mm 5.00mm
    EF-2508
    臥式(4+4PIN) FR530 20.00mm 5.00mm
    EF-2508-1
    臥式(4+4PIN) FR530 20.00mm 5.00mm
    EF-2508-2
    臥式(4+4PIN) FR530 20.00mm 5.00mm
    EF-2509
    臥式(5+5PIN) T375HF 20.00mm 5.00mm
    EF-2511
    立式(4+4PIN) FR530 17.50mm 5.00mm
    EF-2513
    臥式(5+5PIN) T378J 26.80mm 5.00mm
    EF-2514
    立式(5+5PIN) T378J 12.70mm 5.00mm
    EF-2515
    臥式(4+4PIN) T378J 24.00mm 5.00/7.50mm
    EF-2518
    臥式(7+8PIN) T378J 25.80mm 2.50/3.80mm
    EF-2519
    臥式(4+5PIN) PM9820 21.60mm 5.00mm
    EF-2527
    臥式(5+5PIN) T378J 20.00mm 5.00mm
    EF-2549
    立式(5+5PIN) PA66 12.50mm 5.00mm
    EF-3201
    臥式(7+7PIN) PA66 27.50mm 4.50mm
    EF-3202
    立式(7+7PIN) T378J 20.00mm 5.00mm
    EFD
    點擊見明細 / / / -
    -
    EP
    點擊見明細 / / / -
    -
    EP-1301
    臥式(5+5PIN) T378J 10.00mm 2.50mm
    EP-1301-1
    臥式(5+5PIN) T378J 10.00mm 2.50mm
    EP-2001
    臥式(5+5PIN) T378J 17.50mm 5.00mm
    EPC
    點擊見明細 / / / -
    -
    EPC-1301
    臥式(5+5PIN) PM9820 10.50mm 2.50mm
    EPC-1301-1
    臥式(5+5PIN) PM9820 10.50mm 2.50mm
    EPC-1303
    臥式(2+2+4PIN) PM9820 11.00/18.00mm 3.00/3.70mm
    EPC-1304
    臥式(2+5PIN) PM9820 15.80mm 2.50/8.20mm
    EPC-1701
    臥式(4+6PIN) T378J 15.00mm 2.50/3.70mm
    EPC-1702
    臥式(5+5PIN) T378J 13.00mm 3.00mm
    EPC-1703
    臥式(5+5PIN) T378J 13.00mm 3.00mm
    EPC-1704
    臥式(2+5PIN) PF2A5-151J 18.50mm 3.00/11.50mm
    EPC-1902
    臥式(6+6PIN) T375HF 21.50mm 2.50mm
    EPC-3901
    臥式(7+7PIN) T378J 30.00mm 5.00mm
    EPC-4601
    臥式(9+9PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    EPC-4602
    臥式(9+9PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    EPC-5402
    臥式(11+11PIN) T378J 42.50mm 5.00mm
    ER
    點擊見明細 / / / -
    -
    ER-2001
    臥式(4+5PIN) T378J 17.00mm 4.00/8.00mm
    ER-2010
    立式(5+5PIN) T378J 16.50mm 2.50mm
    ER-2510
    立式(5+5PIN) PF2A5-151J 14.00mm 3.50mm
    ER-2802
    臥式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00mm
    ER-2803
    立式(6+6PIN) T378J 17.50mm 5.00mm
    ER-2804
    立式(6+6PIN) T378J 17.50mm 5.00mm
    ER-2805
    臥式(6+6PIN) T378J 25.00mm 5.00mm
    ER-2809
    立式(5+5PIN) T378J 17.50mm 5.00mm
    ER-2814
    立式(6+6PIN) T378J 17.50mm 5.00mm
    ER-2814-1
    立式(5+5PIN) T378J 17.80mm 5.00mm
    ER-3401
    臥式(6+6PIN) T378J 28.00mm 5.50mm
    ER-3501
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    ER-3502
    臥式(7+7PIN) T378J 34.00mm 5.00mm
    ER-3507
    立式(7+7PIN) PF2A5-151J 22.60mm 5.00mm
    ER-3509
    立式(6+6PIN) T378J 30.30mm 5.00/7.50mm
    ER-3509-1
    立式(6+6PIN) T378J 30.30mm 5.00/7.50mm
    ER-3511
    立式(6+6PIN) T378J 22.80mm 5.00mm
    ER-3512
    臥式(7+7PIN) T378J 37.00mm 5.00mm
    ER-3904
    臥式(8+8PIN) T378J 35.30mm 5.00mm
    ER-4001-1
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    ER-4001-2
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    ER-4001-3
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    ER-4201
    立式(9+9PIN) PF2A5-151J 25.00mm 5.00mm
    ER-4202
    立式(10+10PIN) T378J 30.00mm 4.00mm
    ER-4203-1
    立式(7+7PIN) T378J 24.50mm 5.00mm
    ER-4204
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    ER-4205
    臥式(8+8PIN) T378J 35.50mm 5.00mm
    ER-4205-1
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    ER-4206
    立式(6+6PIN) T385J 30.00mm 5.00/7.50mm
    ER-4208
    立式(7+7PIN) T378J 30.00mm 5.00mm
    ER-4209
    臥式(8+8PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    ER-4902
    臥式(10+10PIN) T378J 46.00mm 5.00mm
    ER-6301
    臥式(NO PIN) FR530 - -
    ETD
    點擊見明細 / / / -
    -
    ETD-1901
    立式(2+5PIN) FR530 10.80mm 1.59/3.1/4.13/5.4mm
    ETD-2901
    臥式(7+7PIN) PM9820 25.50mm 5.00mm
    ETD-2902
    立式(7+7PIN) PM9820 20.30mm 5.00mm
    ETD-2904
    臥式(7+7PIN) T378J 34.50mm 5.00mm
    ETD-2904C
    NO PIN PBT - -
    ETD-3401
    臥式(7+7PIN) T378J 25.60mm 5.00mm
    ETD-3401-1
    臥式(7+7PIN) T378J 25.60mm 5.00mm
    ETD-3403
    立式(7+7PIN) PA66 20.00mm 5.00mm
    ETD-3901
    臥式(8+8PIN) T378J 30.50mm 5.00mm
    ETD-3902
    立式(8+8PIN) PA66 25.00mm 5.00mm
    ETD-4401
    臥式(9+9PIN) T378J 36.00mm 5.00mm
    ETD-4403
    立式(2+2PIN) T378J 27.00mm 4.00mm
    ETD-4403C
    NO PIN PBT - -
    ETD-4902
    臥式(10+10PIN) T378J 40.70mm 5.00mm
    ETD-4902-1
    臥式(10+10PIN) T378J 40.70mm 5.00mm
    ETD-5401
    臥式(11+11PIN) PA66 46.00mm 5.00mm
    ETD-5901
    臥式(13+13PIN) PA66 50.80mm 5.08mm
    ETD-5902
    臥式(12+12PIN) PA66 50.80mm 5.00mm
    ETD-5903
    立式(12+12PIN) FR530 35.50mm 5.10mm
    ETD-5903-1
    立式(6+12PIN) FR530 35.50mm 5.08/32.60mm
    EVD
    點擊見明細 / / / -
    -
    EVD-1501
    臥式(4+4PIN) T378J 15.00mm 3.70mm
    EVD-2507-1
    臥式(4+4PIN) PA66 20.00mm 5.00mm
    EVD-2507-2
    臥式(4+4PIN) PA66 20.00mm 5.00mm
    EVD-2507-3
    臥式(4+4PIN) PA66 20.00mm 5.00mm
    EVD-2508
    臥式(5+5PIN) PM9820 20.00mm 5.00mm
    EVD-2508-1
    臥式(5+5PIN) PA66 20.00mm 5.00mm
    EVD-3001
    臥式(6+6PIN) PF2A5-151J 28.00mm 3.80/5.00mm
    FK
    點擊見明細 / / / -
    -
    FK-1601
    立式(2+2PIN) PA66 19.00mm 10.00mm
    FK-2301
    立式(2+2PIN) PA66 22.50mm 20.00mm
    FK-2302
    立式(2+2PIN) PA66 18.80mm 10.00mm
    POT
    點擊見明細 / / / -
    -
    POT-1801
    立式(3+3PIN) PA66 22.40mm 3.50mm
    POT-1801-1
    立式(3+3PIN) PA66 22.40mm 3.50mm
    POT-2201-1
    立式(NO PIN) PA66 - -
    POT-2601-1
    立式(NO PIN) PA66 - -
    POT-3015
    立式(5+5PIN) PM9820 28.00mm 5.00mm
    POT-3019
    立式(5+5PIN) T200HF 27.50mm 5.00mm
    POT-3019-1
    立式(5+5PIN) T200HF 29.50mm 5.00mm
    POT-3314
    立式(5+5PIN) T378J 36.00mm 5.00mm
    POT-4025-1
    立式(NO PIN) PA66 - -
    PQ
    點擊見明細 / / / -
    -
    PQ-2012
    立式(4+1PIN) PM9820 1.00/15.20mm 2.80/3.00mm
    PQ-2014
    立式(4+2+2PIN) PM9820 14.2/15.2/22.25mm 3.00/3.50/4.00mm
    PQ-2014-1
    立式(4+1PIN) PM9820 14.20/15.20mm 2.80/3.00mm
    PQ-2016
    立式(6+8PIN) T378J 20.30mm 2.50/3.80/5.00mm
    PQ-2016-1
    立式(4+0PIN) T378J - 3.50mm
    PQ-2016-2
    立式(4+4PIN) T378J 15.80/16.20mm 3.50mm
    PQ-2016-3
    立式(6+6PIN) T378J 19.00mm 3.50/4.30mm
    PQ-2020
    立式(6+8PIN) T378J 20.30mm 2.50mm
    PQ-2020-1
    立式(6+6PIN) T378J 19.10mm 3.50/4.30mm
    PQ-2618
    立式(6+6PIN) T375HF 25.40mm 3.80/7.60mm
    PQ-2618-1
    立式(6+6PIN) T375HF 23.20mm 3.70/7.50mm
    PQ-2620
    立式(6+6PIN) T378J 25.40mm 3.80/7.60mm
    PQ-2625
    立式(6+6PIN) T378J 25.60mm 3.80/7.60mm
    PQ-2625-1
    立式(4+6PIN) T375HF 29.80mm 3.80/7.50mm
    PQ-3218
    立式(6+6PIN) T378J 30.50mm 5.00/7.50mm
    PQ-3218-1
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3220
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3220-2
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3220-3
    立式(6+6PIN) T378J 30.0mm 5.00/7.50mm
    PQ-3220-4
    立式(6+6PIN) T378J 30.50mm 5.00/7.50mm
    PQ-3225
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3225-1
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3225-2
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3225-3
    立式(6+6PIN) T378J 30.50mm 5.00/7.50mm
    PQ-3225-4
    臥式(8+8PIN) PF2A5-151J 30.00mm 4.00/5.00mm
    PQ-3225-6
    立式(6+6PIN) T378J 30.50mm 5.00/7.60mm
    PQ-3225-7
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.60mm
    PQ-3230-2
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3230-3
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3230-4
    立式(4+4PIN) T378J 30.50mm 5.00/7.50mm
    PQ-3230-5
    臥式(8+8PIN) PF2A5-151J 30.00mm 4.00/5.00mm
    PQ-3235
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3235-1
    立式(6+6PIN) T378J 30.00mm 5.00/7.50mm
    PQ-3528
    立式(6+6PIN) T378J 35.50mm 5.00/10.00mm
    PQ-3535
    立式(6+6PIN) T378J 35.50mm 5.00/10.00mm
    PQ-4040
    立式(6+6PIN) T378J 38.00mm 5.00/15.00mm
    PQ-4040-2
    臥式(7+7PIN) T378J 35.00mm 5.00mm
    PQ-4040-3
    立式(NO PIN) FR530 - -
    PQ-5040
    臥式(NO PIN) PA66 - -
    PQ-5050
    立式(6+6PIN) T378J 45.65mm 7.40/12.40mm
    PQ-5050-1
    立式(NO PIN) T378J - -
    PQ-5050-4
    立式(NO PIN) FR530 - -
    RM
    點擊見明細 / / / -
    -
    RM-0602
    立式(3+3PIN) PM9820 10.8/14.4/18.0mm 1.80/3.60mm
    RM-0602-1
    立式(3+3PIN) PM9820 10.8/14.4/18.0mm 1.80/3.60mm
    RM-0605
    立式(4+4PIN) PM9820 15.20mm 3.80/4.96mm
    RM-0605-1
    立式(4+4PIN) PA66 15.40mm 3.70/5.20mm
    RM-0605C-1
    NO PIN PBT - -
    RM-0607
    立式(6+6PIN) PBT 15.24mm 2.54/5.08mm
    RM-0608
    立式(6+6PIN) PM9820 18.40mm 2.19/6.93mm
    RM-0801
    立式(6+6PIN) PM9820 14.4/18.0/21.6mm 3.40/7.20mm
    RM-0801-1
    立式(6+6PIN) PM9820 14.4/18.0/21.6mm 3.40/7.20mm
    RM-1001-1
    立式(6+6PIN) PM9820 18.0/21.5/25.0mm 3.50/7.00mm
    RM-1001-2
    立式(6+6PIN) PM9820 18.0/21.5/25.0mm 3.50/7.00mm
    RM-1006
    立式(6+6PIN) PM9820 18.1/21.6/25.4mm 3.65/7.15mm
    RM-1008
    立式(5+0PIN) PM9820 - 3.50mm
    RM-1201
    立式(6+6PIN) PM9820 22.0/29.0/36.0mm 3.50/10.50mm
    RM-1201-1
    立式(6+6PIN) PM9820 22.0/29.0/36.0mm 3.50/10.50mm
    RM-1401
    立式(6+6PIN) PM9820 25.5/32.5/39.5mm 7.00/14.30mm
    RM-1402
    立式(6+6PIN) PM9820 25.5/32.5/39.5mm 7.00/14.30mm
    RM-1404
    立式(NO PIN) FR530 - -
    UI
    點擊見明細 / / / -
    -
    UI-12.7-1
    臥式(3+3PIN) PA66 10.00mm 5.00mm
    UI-12.7-2
    臥式(3+3PIN) PA66 10.00mm 5.00mm
    UI-1701
    臥式(2+2PIN) PBT 9.00mm 6.00mm
    UI-3001
    臥式(NO PIN) PA66 - -
    UI-3910
    臥式(5+5PIN) PBT 45.00mm 5.00mm
    UI-3913
    臥式(5+5PIN) PBT 45.00mm 5.00mm
    UI-0901
    臥式(2+2PIN) T378J 8.00mm 7.00mm
    UI-1052
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UI-1052-1
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UI-1055
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UI-1056
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UI-1057
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UU
    點擊見明細 / / / -
    -
    UU-0901
    臥式(2+2PIN) T378J 8.00mm 7.00mm
    UU-1052
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UU-1052-1
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UU-1055
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UU-1056
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UU-1057
    臥式(2+2PIN) T378J 13.00mm 10.00mm
    UU-1601-1
    臥式(3+3PIN) T378J 13.00mm 5.00mm

    * 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準

    系列標題
    EE
    EE-0802
    EE-0803
    EE-0804
    EE-1001
    EE-1002
    EE-1202
    EE-1301-1
    EE-1302
    EE-1303
    EE-1304
    EE-1305
    EE-1309
    EE-1310
    EE-1310-1
    EE-1401
    EE-1501
    EE-1502
    EE-1604
    EE-1608-1
    EE-1608-2
    EE-1608-3
    EE-1608-4
    EE-1610
    EE-1611
    EE-1618
    EE-1618-1
    EE-1618-2
    EE-1618-4
    EE-1618-5
    EE-1618-6
    EE-1619-2
    EE-1901
    EE-1901-1
    EE-1901-2
    EE-1903
    EE-1911
    EE-1912
    EE-2502
    EE-2504
    EE-2507
    EE-3006
    EE-3201
    EE-3201-1
    EE-3202
    EE-4005
    EE-4201
    EE-4202
    EE-4202-1
    EE-4203
    EE-4206
    EE-4206-1
    EE-4209-1
    EE-5501
    EE-5502
    EE-5503
    EE-5504
    EE-5507
    EE-6502
    EE-6502-1
    EE-6504
    EE-7001
    EE-8001
    EE-8501
    EE-8502
    EE-110
    EE-130
    EI
    EI-1001
    EI-1002
    EI-1003
    EI-1305
    EI-1306
    EI-1308
    EI-1404
    EI-1405
    EI-1601
    EI-1604-1
    EI-1606
    EI-1606-1
    EI-1616
    EI-1616-2
    EI-1617
    EI-1619
    EI-1909
    EI-1917
    EI-2006
    EI-2010
    EI-2202
    EI-2202-2
    EI-2402
    EI-2503
    EI-2813
    EI-2813-1
    EI-2813-2
    EI-2816
    EI-3001
    EI-3005
    EI-3006
    EI-3008
    EI-3010
    EI-3012
    EI-3013
    EI-3015
    EI-3018
    EI-3023
    EI-3301
    EI-3301-1
    EI-3505
    EI-3507
    EI-3513
    EI-3813
    EI-4001
    EI-4116
    EI-4214
    EI-4820
    EI-5717
    EEL
    EEL-1903
    EEL-1907
    EEL-2203
    EEL-2502
    EF
    EF-1201-2
    EF-1201-3
    EF-1202
    EF-1203
    EF-1205
    EF-1206
    EF-1601-1
    EF-1602
    EF-1602-1
    EF-1602-2
    EF-1603
    EF-1604
    EF-1605
    EF-1607
    EF-1608
    EF-1609-1
    EF-1610
    EF-1611
    EF-1613
    EF-1614
    EF-2001
    EF-2001-1
    EF-2002
    EF-2003
    EF-2004-1
    EF-2006
    EF-2007
    EF-2008
    EF-2017
    EF-2025-1
    EF-2026
    EF-2501
    EF-2502
    EF-2504
    EF-2505
    EF-2505-1
    EF-2508
    EF-2508-1
    EF-2508-2
    EF-2509
    EF-2511
    EF-2513
    EF-2514
    EF-2515
    EF-2518
    EF-2519
    EF-2527
    EF-2549
    EF-3201
    EF-3202
    EFD
    EP
    EP-1301
    EP-1301-1
    EP-2001
    EPC
    EPC-1301
    EPC-1301-1
    EPC-1303
    EPC-1304
    EPC-1701
    EPC-1702
    EPC-1703
    EPC-1704
    EPC-1902
    EPC-3901
    EPC-4601
    EPC-4602
    EPC-5402
    ER
    ER-2001
    ER-2010
    ER-2510
    ER-2802
    ER-2803
    ER-2804
    ER-2805
    ER-2809
    ER-2814
    ER-2814-1
    ER-3401
    ER-3501
    ER-3502
    ER-3507
    ER-3509
    ER-3509-1
    ER-3511
    ER-3512
    ER-3904
    ER-4001-1
    ER-4001-2
    ER-4001-3
    ER-4201
    ER-4202
    ER-4203-1
    ER-4204
    ER-4205
    ER-4205-1
    ER-4206
    ER-4208
    ER-4209
    ER-4902
    ER-6301
    ETD
    ETD-1901
    ETD-2901
    ETD-2902
    ETD-2904
    ETD-2904C
    ETD-3401
    ETD-3401-1
    ETD-3403
    ETD-3901
    ETD-3902
    ETD-4401
    ETD-4403
    ETD-4403C
    ETD-4902
    ETD-4902-1
    ETD-5401
    ETD-5901
    ETD-5902
    ETD-5903
    ETD-5903-1
    EVD
    EVD-1501
    EVD-2507-1
    EVD-2507-2
    EVD-2507-3
    EVD-2508
    EVD-2508-1
    EVD-3001
    FK
    FK-1601
    FK-2301
    FK-2302
    POT
    POT-1801
    POT-1801-1
    POT-2201-1
    POT-2601-1
    POT-3015
    POT-3019
    POT-3019-1
    POT-3314
    POT-4025-1
    PQ
    PQ-2012
    PQ-2014
    PQ-2014-1
    PQ-2016
    PQ-2016-1
    PQ-2016-2
    PQ-2016-3
    PQ-2020
    PQ-2020-1
    PQ-2618
    PQ-2618-1
    PQ-2620
    PQ-2625
    PQ-2625-1
    PQ-3218
    PQ-3218-1
    PQ-3220
    PQ-3220-2
    PQ-3220-3
    PQ-3220-4
    PQ-3225
    PQ-3225-1
    PQ-3225-2
    PQ-3225-3
    PQ-3225-4
    PQ-3225-6
    PQ-3225-7
    PQ-3230-2
    PQ-3230-3
    PQ-3230-4
    PQ-3230-5
    PQ-3235
    PQ-3235-1
    PQ-3528
    PQ-3535
    PQ-4040
    PQ-4040-2
    PQ-4040-3
    PQ-5040
    PQ-5050
    PQ-5050-1
    PQ-5050-4
    RM
    RM-0602
    RM-0602-1
    RM-0605
    RM-0605-1
    RM-0605C-1
    RM-0607
    RM-0608
    RM-0801
    RM-0801-1
    RM-1001-1
    RM-1001-2
    RM-1006
    RM-1008
    RM-1201
    RM-1201-1
    RM-1401
    RM-1402
    RM-1404
    UI
    UI-12.7-1
    UI-12.7-2
    UI-1701
    UI-3001
    UI-3910
    UI-3913
    UI-0901
    UI-1052
    UI-1052-1
    UI-1055
    UI-1056
    UI-1057
    UU
    UU-0901
    UU-1052
    UU-1052-1
    UU-1055
    UU-1056
    UU-1057
    UU-1601-1

    聯系我們

    • 資料名稱
    免费无码一区二区三区A片视频

   2. <table id="bkebz"><option id="bkebz"></option></table><table id="bkebz"></table>
    <output id="bkebz"></output>